Ralf Wadenström

Innehåll | Första | Andra | Tredje | Fjärde | Femte | Sjätte läsningen | Litteratur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Å Ä Ö

Litteratur

Ahlberg, Alf (1952): Filosofiens historia, Natur och Kultur, Köpenhamn

Ahlman, Erik (1976): Kulttuurin perustekijöitä - Kulttuurifilosofisia tarkasteluja, Gumerus, Jyväskylä

Airaksinen, Timo (1994): Johdatus filosofiseen ajatteluun - Opiskelian opas, Helsingfors

Aristoteles (1927): Om diktkonsten, C. W. K. Gleerups Förlag, Lund

Aristoteles (1961): "Om diktkonsten" i Om diktkonsten jämte den anonyma skriften Om den stora stilen, Natur och Kultur, Stockholm

Aristoteles (1994): Om diktkonsten, Anamma, Uddevalla

Arola, Pauli (1992): "Kertomus koulussa" i Menneisyyden merkitys - Historian suuret ja pienet kertomukset (Historian ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja XXI), Förbundet för lärarna i historia och samhällslära, Joensuu

Aspelin, Gunnar (1929): Framstegsidén i franskt tankeliv från Descaetes till Condorcet - Ett bidrag till sociologins problemhistoria (Lunds universitets årsskrift - Ny följd, Avd. 1., Bd 25), Lund

Aspelin, Gunnar (1948): John Locke - Tänkaren och upplysningsmannen, C. W. K. Gleerups Förlag, Malmö

Aspelin, Gunnar (1991a): Tankens vägar - En översikt av filosofins utveckling I, Bokförlaget Nya Doxa, Lund

Aspelin, Gunnar (1974): Vägarnas möte - Idéhistoriska essäer 1927-1972, Bokförlaget Doxa, Lund

Aspelin, Gunnar (1968): Världsbilder och livsideal, Gleerups, Lund

Barraclough, Geoffrey (1991): Main Trends in History, Holmes & Meier, USA

Beardslee, William A. (1990): "Stories in The Postmodern World: Orienting and Disorienting" i Sacred Interconnections, State University of New York Press, USA

Bertens, Hans (1995): The Idea of the Postmodern - A history, Routledge, Storbritannien

Burgess, Anthony (1966): "What It's All About" i (A Shorter) Finnegans Wake, Faber & Faber, Storbritannien

Bury, J.B. (1987): The Idea of Progress - An inquiry into its origin and growth, Dover Publications, USA

Carravetta, Peter (1988): "On Gianni Vattimos Postmodern Hermeneutics" i Theory, Culture & Society (Exploration in Critical Social Science. Volume 5, Numbers 2-3, June 1988), T, C & S, Storbritannien

Cassirer, Ernst (1948): Myten om staten [The Myth of the State], Natur och Kultur, Stockholm

Cassirer, Ernst (1983): The Myth of the State, Greenwood Press, USA

Chydenius, Johan (1965): "Medieval Institutions and the Old Testament" i Commentationes humanarum litterarum, Tomus XXXVII, Societas scientarium fennica, Helsingfors

Collingwood, R. G. (1951): The Idea of History, Oxford University Press, Storbritannien

Connor, Steven (1997): Postmodernist Cultur - An Introduction to Theories of the Contemporare, Second Edition, Blackwell Publisher, Storbritannien

Croce, Benedetto (1960): History - Its Theory and Practice, Russell & Russell, USA

Croce, Benedetto (1954): La storia (come pensiero e come azione) (Saggi filosofici XI), Gius. Laterza & Figli, Bari

Croce, Benedetto (1920): Teoria e storia della storiografia (Filosofia come scienza dello spirito IV), Gius. Laterza & Figli

Croce, Benedetto (1915): Zur Theorie und Geschichte der Historiographie, Verlag von J. C. B. Mohr, Tübringen

During, Simon (1993): "Postmodernism or Post-colonialism Today" i Postmodernism - A reader, Harvester Wheatsheaf, Cambridge

Eliot, T. S. (1956): On Poetry and Poets, Faber and Faber, Storbritannien

Ehrnrooth, Jari (1996): "Sulkea jättiläisen luomet" i Euroopan henkinen tilanne ja tulevaisuus, WSOY, Juva

Engman, Max (1992): Kaksiokotka ja Leijona - Nikolai Valapaton muisto ja muita kirjoituksia, VAPK, Helsingfors

Eriksen, Thomas Hylland (1996): Historia, myt och identitet, Bonnier Alba, Värnamo

Eriksson, Gunnar/ Qvarsell, Roger/ Sundin, Bo (1993): Från renässans till upplysning - Idéhistorisk översikt, Umeå universitets tryckeri, Umeo

Eskola, Katarina (1987): "Nykysuomalaisten suuret kertomukset" i Kieli, kertomus, kulttuuri, Gaudeamus, Helsinki

Foucault, Michel (1993): "Upplysningen, revolutionen och framstegets möjlighet" i Vad är upplysning?, Symposium, Stehag

Frye, Northrop (1982): The Great Code - The Bible and Literature, Routledge & Kegan Paul, Storbritannien

Frängsmyr, Tore (1981): Framsteg eller förfall - Framtidsbilder och utopier i västerländsk tanketradition, Liber Förlag, Falköping

Fukuyama, Francis (1992): The End of History and the Last Man, Penguin Books, England

Gadamer, Hans-George (1988): Förnuftet i vetenskapens tidsålder [Vernuft im Zeitalter der Wissenschaft], Daidalos, Uddevalla

[Geijer, Erik Gustaf] (1811): Om falsk och sann Upplysning, med afseende på Religionen - En liten populär Skrift ur det Nittonde Århundradet, af En Lekman, Stockholm

Gerner, Kristian/ Hedlund, Stefan/ Sundström, Niclas (1995): Hjärnridån - Det europeiska projektet och det gåtfulla Ryssland, Fischer & Co, Smedjebacken

Gidlund, Janerik (1991): "Nationalstaten och den europeiska integrationen" i Ett nytt Europa, SNS Förlag, Kristianstad

Habermas, Jürgen (1994): "Modernity - an Incomplete Project" i Modernism/Postmodernism, Logman, Singapore

Hassan, Ihab (1971): The Dismemberment of Orpheus - Toward a

Postmodern Literature, Oxford University Press, USA

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1917): Die Vernunft in der Geschichte. Einleitung in die Philosophie der Weltgeschichte, Verlag von Felix Meiner, Leipzig

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1987): Förnuftet i historien, Daidalos, Lund

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1837): Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Verlag von Dunder und Humblot, Berlin

[Hegel, G.W.F] (1973): Hegel i urval (Urval och översättning av Kurt Wickman), Gidlunds förlag, Finland

Hutcheon, Linda (1988): A Poetics of Postmodernism - History, Theory, Fiction, Routledge, Storbritannien

Jameson, Fredric (1987): "Foreword" i The Postmodern Condition, Manchester University Press, Storbritannien

Jameson, Fredric (1991): Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Verso, USA

Jameson, Fredric (1986): "Postmodernismen eller Senkapitalismens kulturella logik" i Postmoderna tider, Nordstedts, Finland

Jenkins, Keith (1995): On 'What is History' - From Carr and Elton to Rorty and White, Routledge, Storbritannien

Jencks, Charles (1987): What is Post-Modernism?, Academy Editions, Hong Kong

Johansson, Rune (1992): "Idéer om Europa - Europa som idé" i Europa - historiens återkomst, Gidlunds bokförlag, Södertälje

Jonsson, Tomas (1994): "Ett antinomiskt ideologibegrepp - en skiss" i Idéhistoriens egenart, Symposium

Joyce, James (1966): (A Shorter) Finnegans Wake, Faber & Faber, Storbritannien

Kant, Immanuel (1993): "Svar på frågan: Vad är upplysning?" [Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?] i Vad är upplysning?, Symposium, Stehag

Karlsson, Ingmar (1996): Europa och folken - En europeisk nation eller nationernas Europa, Wahlström & Widstrand, Falun

Klinge, Matti (1994c): "Empire och Europa" i Hufvudstadsbladet 30.8.1994, Hufvudstadsbladet, Vanda

Klinge, Matti (1995c): "Federalism" i Hufvudstadsbladet 27.2.1995, Hufvudstadsbladet, Vanda

Klinge, Matti (1998): "Feodalism" i Hufvudstatdsbladet 21.1.1998, Hufvudstatdsbladet, Vanda

Klinge, Matti (1996b): "Finland, Norden, språken" i Hufvudstadsbladet 13.10 1996, Hufvudstadsbladet, Vanda

Klinge, Matti (1988a): Finlands blåvita färger, Holger Schildts förlagsaktiebolag, Keuru

Klinge, Matti (1988b): Från lojalism till rysshat, Söderströms & C:o förlags ab, Ekenäs

Klinge, Matti (1995b): "Ja till Europa" i Hufvudstadsbladet 10.11.1995, Hufvudstatdsbladet, Vanda

Klinge, Matti (1982a): Kaksi Suomea, Otava, Keuruu

Klinge, Matti (1994b): "Kalmarunionen?" i Hufvudstadsbladet 6.6.1994, Hufvudstatdsbladet, Vanda

Klinge, Matti (1996): Kejsartiden (Finlands historia 3), Schildts, Helsingfors

Klinge, Matti (1995d): Kävely Pariisissa, Otava, Keuruu

Klinge, Matti (1990): Let Us Be Finns - Essays on History, Otava, Keuruu

Klinge, Matti (1992a): "Nordens betydelse för Europa" i Frihetens källa - Nordens betydelse för Europa, Nordiska rådet, Helsingfors

Klinge, Matti (1983): Runebergs två fosterland, Söderströms, Borgå

Klinge, Matti (1992b): Romanus sum - Essäer om Europa [Romanus sum], Schildts, Ekenäs

Klinge, Matti (1991): Romanus sum - Kirjoituksia Euroopasta, Otava, Keuruu

Klinge, Matti (1993): The Finnish Tradition - Essays on structures and identities in the North of Europe, Finska Historiska samfundet, Jyväskylä 1993

Klinge, Matti (1994a): "Under Pendeln" i Hufvudstadsbladet 16.3 1994, Hufvudstadsbladet, Vanda

Klinge, Matti (1984): Östersjövälden [Muinaisuutemme merivallat], Söderstyröms, Borgå

Klinge, Matti (1995): Östersjövärlden [Itämeren maailma], Otava, Keuru

Lévi-Strauss, Claude (1971): Det vilda tänkandet [La pensée sauvage], Bonniers, Sverige

Lévi-Strauss, Claude (1969): La pensée sauvage, Plon, Évreux

Liedman, Sven-Eric (1995): Från Platon till kommunismens fall - De politiska idéernas historia, Bonniers (Mån Pocket), Trondhejm

Lindberg, Pirkko (1996): Candida, Schildts, Jyväskylä

Linna, Väinö: Under polstjärnan [Täällä Pohjantähden alla], Wahlström & Wildstrand

Luther, Martin (1965): (Martin Luthers) Lilla katekes. Katekes för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland, Vasa

Lyotard, Jean-François (1989): "Lessons in Paganism" i The Lyotard Reader, Basil Blackwell, Storbritannien

Lyotard, Jean-François (1985): La condition postmoderne - Raport sur le savoir, Les Éditions de Minuit

Lyotard, Jean-François (1983): Le différend, Les éditions de minut

Lyotard, Jean-François (1986): Le Postmoderne expliqué aux enfants - Correspondance 1982-1985, Éditions Galilée, Frankrike

Lyotard, Jean-François (1993): Moralités postmodernes, Éditions Galilée

Lyotard, Jean-François (1993a): Political Writings, UCL Press, USA

Lyotard, Jean-François (1986c): "Svar på frågan: Vad är det postmoderna?" i Postmoderna tider, Nordstedts, Finland

Lyotard, Jean-François (1987): The Postmodern Condition: A Report on Knowledge [La condition postmoderne], Manchester University Press, Storbritannien

Lyotard, Jean-François (1985b): Tieto postmodernissa yhteiskunnassa [La condition postmoderne], Vastapaino, Jyväskylä

Lyotard, Jean-François (1982): Viden og det postmoderne samfund [La condition postmoderne], Sjakalen

Löfgren, Mikael/ Molander, Anders (1986): "Postmoderna tider?" i Postmoderna tider, Nordstedts, Finland

Löppönen, Paavo (1996): "Ajan merkkejä Euroopassa - Aatteellisesta tilasta ja tulevaisuudesta" i Euroopan henkinen tila ja tuleivaisuus, WSOY, Juva

Löwith, Karl (1950): Meaning in History - The Theological Implications of the Philosophy of History, The University of Chicago Press, USA

McHale, Brian (1987): Postmodernist Fiction, Methuen, Storbritannien

Machiavelli, Niccolò (1983): Fursten [Il Principe], Bokförlaget Natur och Kultur, Arvlöv

MacIntyre, Alasdair (1992): After Virtue - a study in moral theory, Duckworth, Storbritannien

McLuhan, Marshall (1969): Gutenberg-galaxen [The Gutenberg Galaxy], Bokförlaget Pan, Stockholm

McLuhan, Marshall (1969b): Ihmisen uudet ulottuvuudet [Understanding Media], Werner Söderström, Borgå

McLuhan, Marshall (1967b): Media - Människans utbyggnader [Understanding Media], Bokförlaget Pan, Stockholm

McLuhan, Marshall (1962): The Gutenberg Galaxy - The Making of Typographic Man, Routledge & Kegan Paul, Kanada

af Malmborg, Mikael (1992): "Sverige i Norden och Europa" i Europa - historiens återkomst, Gidlunds, Södertälje

Megill, Allan (1987): Prophets of Extremity, University of California Press, USA

Megill, Allan (1995): "'Grand Narrativ' and the Discipline of History" i A New Philosophy of History, The University of Chicago Press, Storbritannien

Morley, David/ Robins, Kevin (1995): Spaces of Identity - Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries, Routledge, Storbritannien

Nakamura, Hajime (1986): A Comparative History of Ideas, KPI, Storbritannien

Neumann, Erich (1973): The Origin and Consciousness [Ursprungsgechichte des Bewusstseins], Princeton University Press, USA

Nietzsche, Friedrich (1988): Den glada vetenskapen [Die fröhliche Wissenschaft], Bokförlaget Korpen, England

Nietzsche, Friedrich (1980): Der Wille zur Macht - Versuch einer Umwertung aller Werte, Alfred Kröner Verlag, Tyskland

Niiniluoto, Ilkka (1994a): "Suomen henkinen tila ja tulevaisuus" i Suomen henkinen tila ja tulevaisuus, WSOY, Juva

Nordin, Svante (1981): Historia och vetenskap - En essä om marxismen, historicismen och humaniora, Zenit, Malmö

Noro, Mauri (1968): Kaitselmusaate Topeliuksen historianfilosofiassa, Werner Söderström, Borgå

Runeberg, J. L. (1983): Fänrik Ståls sägner, Söderströms & c:o förlagsaktiebolag, Borgå

Russell, Bertrand (1948): History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day, George Allen and Unwin, Storbritannien

Russell, Bertrand (1948b): Länsimaisen filosofian historia [History of Western Philosophy], WSOY, Helsingfors

Russell, Bertrand (1994): Västerlandets filosofi [History of Western Philosophy], Natur och Kultur, Falun

Skirbekk, Gunnar/ Gilje, Nils (1995): Filosofins historia [Filosofihistorie 1 & 2], Daidalos, Uddevalla

Swensk Psalmbok för de ewangelisk-lutherska församlingerne i Storfurstendömet Finland, Finska Kyrkans Inremissionssällskap, Sordawala 1915

Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Församlingsförbundets Förlags Ab, Vasa 1987

Sörlin, Svante (1991): "Mellan mångfald och enhet: modernitet och identitet i Europa" i Ett nytt Europa, SNS Förlag, Kristianstad

Tiilikainen, Tuija (1997): Europe and Finland - Definding The Politikal Identity of Finland in Western Europe, Åbo

Topelius, Zachris (1970): 120 dikter, Svenska Litteratursällskapet i Finland, Borgå

Topelius, Zacharias (1905): Blad ur min tänkebok (Samlade skrifter, Tjugofemte delen), G. W. Edlunds förlagsaktiebolag, Stockholm

Topelius, Z[acharias] (1982): Boken om vårt land, Svenska läromedel, Vasa

Topelius, [Zacharias] (1983): Boken om vårt land, Werner Söderström Osakeyhtiö, Borgå

Topelius, Z[acharias] (1989): Ljung (Sånger III), G. W. Edlund, Stockholm

Topelius, [Zacharias] (1985): Maamme kirja [Boken om vårt land], WSOY, Juva

Topelius, Zacharias (1904): "Äger finska folket en historie" i Samlade skrifter, Tjugotredje delen, Smärre skrifter, G. W. Edlunds förlagsaktiebolag, Stockholm

Toulmin, Stephen (1995): Kosmopolis - Hur det humanistiska arvet förfuskades, Ordfronts förlag, Stockholm

Toynbee, Arnold J. (1961): A Study of History, Volume XII - Reconsiderations, Oxford University Press, Storbritannien

Vattimo, Gianni (1991a): Etica dell'interpretazione, Rosenberg & Selier, Torino

Vattimo, Gianni (1994b): "Hermeneutiken som filosofins nya koine" i Ord & bild 1-2/94, Uddesvalla

Vattimo, Gianni (1991b): La fine della modernità, Garzanti, Italien

Vattimo, Gianni (1989): La società trasparente, Garzanti, Milano

Vattimo, Gianni (1988a): Le avventure della differenza, Garzanti, Italien

Vattimo, Gianni (1991c): Läpinäkyvä yhteiskunta [La società trasparente], Gaudeamus

Vattimo, Gianni (1994a): Oltre l'interpretazione - Il significato dell'ermeneutica per la filosofia (Lezioni Italiane 10), Editori Laterza, Bari

Vattimo, Gianni (1997): Utöver tolkningen - Hermeneutikens betydelse för filosofin [Oltre l'interpretazione], Daidalos, Eslöv

Vår tids filosofi , Forum, Oslo 1987

Wæver, Ole (1995): "Europe since 1945: crisis to renewal" i The History of the Idea of Europe, Routledge, Storbritannien

Weber, Max (1978): Den protestantiska etiken och kapitalismens anda [Die protestantische Ethik und der Geist Kapitalismus], Argos, Sverige

White, Hayden (1973): Metahistory - The Historical Imagination in Ninetheen-Century Europe, The Johns Hopkins University Press, USA

von Wright, Georg Henrik (1971): Explanation and Understunding, Routledge & Kegan Paul, Storbritannien

von Wright, Georg Henrik (1993): Myten om framsteget, Söderströms, Falun

von Wright, Georg Henrik (1987): Vetenskapen och förnuftet - Ett försök till orientering, Söderströms & c:o förlags ab


Till början av litteraturförteckningen
Till innehållsförteckningen
Till Ralf Wadenströms hemsida