Trop

Med en trop förstår man det samma som ett bildligt uttryck. Då man verbalt använder sig av troper brukar man ord i en oegentlig bemärkelse på områden eller i sammanhang där orden normalt eller ursprungligen inte hör hemma. Det finns flera typer av troper, men fyra troper, metafor, metonymi, synekdoke och ironi har betraktats som speciellt viktiga. På engelska kallas de för master tropes. Av dessa fyra troper kan förutom metaforen åtminstone även metonymin och synekdoken betraktas som metaforer i en vidare bemärkelse. Aristoteles skiljde mellan två slag av troper: metaforer och liknelser, men samtidigt betraktade han även liknelsen som en metafor.


Startsida

  http://www.wadenstrom.net/metaforer09    ralf.wadenstrom@helsinki.fi