Metonymi

Med metonymi kan man förstå ersättande av ett ord med namnet på ett annat nära associerat ting: man säger att man läser Kafka när man läser litteratur skriven av Kafka; man lyssnar på Beethoven när man lyssnar på musik komponerad av Beethoven; man har kontakter till Rom eller Vatikanen när man har förbindelser till påven. Där metaforen säges basera sig på likhet säges metonymin basera sig på närhet. Denna "närhet" utgörs ofta av ett förhållande mellan orsak och verkan, t.ex. så att ett verk benämns efter sin skapare eller en produkt efter sin tillverkare. En bil kallas en Saab när den är tillverkad av bolaget Saab. I politiska och militära sammanhang används ofta byggnader och orter som namn på makthavare, institutioner eller betydelsefulla händelser som de associeras med: Bryssel för EU, Rom för katolska kyrkan, Vatikanen för påven, Watergate för Watergateskandalen, Auschwitz för folkmordet på judarna under andra världskriget. Under Sovjettiden brukade man besöka Fabriksgatan då man gjorde ett besök på Sovjetunionens ambassad i Helsingfors. När en mindre ort representerar en större ort kan uttrycket även tolkas som en synekdoke. Synekdoken betraktas å andra sidan ofta som en variant av metonymin.

Ett uttryck kan ibland tolkas så väl som en egentlig metafor som en metonymi. Exempel är lätta att hitta ur det vulgära språkbruket. En egentlig metafor kan även på ett annat plan användas som en metonymi eller en synekdoke. När man talar om Berlinmurens fall, syftar man sällan på ett konkret störtande av Berlinmuren, utan en enskild detalj, det konkreta störtandet av muren, utgör en metonymi eller synekdoke för en större process. Samtidigt fungerar Berlinmurens fall som en metafor som bildligt beskriver Tysklands och hela Europas förening. Waterloo är en metonymi som betecknar slaget vid Waterloo, men Waterloo betecknar ofta även andra slag - bokstavliga och överförda - där någon (annan än Napoleon och hans armé) besegrats.

Efter president Urho Kekkonens sjukpensionering publicerades en bok med titeln "Tamminiemen pesänjakajat" (Ekuddens bodelare). Här är pesänjakajat en egentlig metafor, medan "Ekudden" (presidentens hem) är en metonymi. I sin helhet är uttrycket dock entydigt metaforiskt. Man talade tidigare om axeln Paris-Bonn. Här är axeln en metafor, om än kanske en död sådan. Men även Paris och Bonn är metaforer, eller delar av en metafor, samtidigt som de i egenskap av metonymier representerar respektive regering eller centralmakt.

Under det kalla kriget gällde det för Finland och finska politiker att upprätthålla goda relationer till "Moskva". Genom att använda denna metonymi undvek man att specificera vem exakt som man ville vara till lags. Genom att tala om "Moskva" undvek man dessutom att ta ställning till vem som egentligen hade makten i Sovjetunionen eller vem som svarade för Sovjetunionens relationer till Finland.

Metonymier används ofta då det inte är önskvärt att vara rak på sak, exakt eller detaljerad. För politiker gäller det ofta att antyda eller signalera ett budskap så runt att de i efterskott kan förneka att de sagt det de medvetet kommunicerat. För diplomater gäller det att göra sig förstådda utan att kränka någon. Ibland kan metonymier liksom metaforer ingå i ett kodat språk, som utomstående inte förväntas kunna tolka. Metonymier används ofta även för att försköna talet då respekt eller anständighet så kräver. Två personer "ser" varandra då de har sexuellt umgänge. De "ligger" (på engelska sleep) med varandra då de kopulerar. En värdig dam "tvättar händerna" när den egentliga orsaken till hennes besök på "damrummet" är att urinera. Liksom metaforer med tiden kan blekna då de används ofta kan metonymier bli så frekventa de inte längre går att bruka i förskönande syfte.

Metonymier har ofta en dramatiserande verkan samtidigt som de förenklar. Istället för att säga att det amerikanska flygvapnets bombplan fällde bomber över vietnamesiskt territorium enligt president Nixons order säger man att "Nixon bombarderade Vietnam". Lika så heter det att Bin Ladin anföll USA.


Startsida

  http://www.wadenstrom.net/metaforer09    ralf.wadenstrom@helsinki.fi