--

Kulturfilosofi

Kurs i kulturfilosofi (Ffi259) höstterminen 2003

Måndagar 12-14 på Brobergsterassen 20 A (Sp20A), sr 359
Filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet

Kursen börjar 22.9.2003.

Föreläsare är Ralf Wadenström.

Kulturfilosofin undersöker kultur i en vid bemärkelse, som inte begränsar sig till de sköna konsterna, utan istället motsvarar studieobjektet för humanistiska vetenskaper i allmänhet och kulturhistoria, kulturantropologi och kulturstudier (cultural studies) i synnerhet. Begreppet kultur kan förstås i relation till det motsatta begreppet natur, men begreppet kultur kan även relateras till begreppet samhälle. Kulturvetenskaper skiljer sig från samhälls- och naturvetenskaper genom att de har olika studieobjekt, men det finns även väsentliga metodologiska skillnader. Det är eventuellt rentav metodologin som bestämmer gränsdragningen mellan samhällsvetenskap och kulturstudier.

I denna kurs studerar vi speciellt innebörden av "modern" och "postmodern" kultur. Vi skall notera att samhället inte nödvändigtvis är postmodernt, fastän den samtida kulturen är postmodern. Vi skall även göra en distinktion mellan postmodernitet och postmodernism.

Inom kulturfilosofin kan benämningen kultur vara en synonym till civilisation. Vi skall i denna kurs även diskutera förutsättningarna för allmänna teorier om civilisationernas eller kulturernas utveckling. Finns det några reella historiska mönster eller skall analogierna med organismer som föds och dör betraktas som myter? Denna fråga hänger samman med Jean-François Lyotards bestämning av det postmoderna som en misstro mot "metaberättelser".


Kurs Föreläsningar (presentation)

Kurs Kulturfilosofi
Kurs Kultur
Kurs Postmodern kultur
Kurs Kulturernas utveckling
Kurs Myter
Kurs Metaberättelser

Hem Lyotard och de postmoderna villkoren
Hem Postmodernistisk problematisering av distinktionen mellan hög- och lågkultur
Hem IT och postmodernitet

W


- - Start http://www.wadenstrom.net/kulturfilosofi    ralf.wadenstrom@helsinki.fi