Ett forskningsprojekt (in spe) om hur postmodernitet kan relateras till informationsteknik

Det finns ett samband mellan informationsteknik och postmodernitet. Detta samband är dock mycket komplext. Dels hör IT och postmodernitet till vitt skilda ämnessområden, dels är begreppet 'postmodernitet' i sig högst mångtydigt, mångbottnat och diffust.

I mitt forskningsprojekt studerar jag hur begreppet 'postmodernitet' används och har relaterats till informationstekniken. Det är även min ambition att - på basen av ett idéhistoriskt och kulturfilosofiskt studium - dra egna slutsatser om informationsteknikens betydelse för den postmoderna kulturen och det postmoderna tillståndet. Min utgångspunkt är att informationstekniken är en väsentlig orsak till det mångfalld av perspektiv och "små historier" som kännetecknar vår "postmoderna" tid.