Ralf Wadenström

SUURIA JA PIENIÄ EUROOPPALAISIA TARINOITA

Tutkielma postmodernista Euroopastamme

Tutkielma liittyy kulttuuri- ja historianfilosofian sekä aatehistorian oppialoihin. Tutkielman pääteesi on, että Euroopan yhdentyminen ja erityisesti Suomen jäsenyys Euroopan unionissa edellyttävät postmodernia kulttuuria. Tässä tutkielmassa postmoderni kulttuuri tarkoittaa ensi sijassa Jean-François Lyotard'in teoksessa La condition postmoderne esittämän määritelmän mukaista kulttuuria, jossa "suureen kertomukseen" ja historianfilosofiaan suhtaudutaan epäluuloisesti. Ilmaisut 'suuri kertomus' ja 'postmoderni' ovat kuitenkin käsitteinä monimielisiä. Huomattava osa tutkielmasta on näin ollen omistettu näiden käsitteiden analyysille ja aatehistorialliselle tarkastelulle. Tutkielmassa sovelletaan postmodernia hermeneuttista ja perspektivististä metodiikkaa.

Postmoderni kulttuuri on varsin suuressa määrin sähköisen viestinnän tuote. Postmoderniteetin seuraukset ovat erityisen merkittäviä Pohjoismaissa, joissa painettu sana, luterilaisuus ja valtiollinen absolutismi ovat olleet keskeisessä asemassa. Postmoderni kulttuuri ja teoria luovat edellytyksiä Euroopan yhdentymiselle mm. kyseenalaistamalla suvereenin kansallisvaltion legitimiteetin. Euroopan unioni ei perusta legitimiteettiään historianfilosofiaan tai eurooppalaiseen historiaan. Postmoderni kulttuuritila ja postmoderni yhteiskunta jättävät kuitenkin tilaa moninaisille "pienille", keskenään ristiriitaisille kertomuksille, jotka antavat mahdollisuuksia moniin erilaisiin tulkintoihin Euroopasta.

Postmodernit ehdot eivät tarjoa yhtä ja ainoaa lähtökohtaa, tukevaa kehystä, kaiken kattavaa metodia tai absoluuttista historiallista totuutta. Tunnustamalla tämän "tosiasian" postmodernismi avaa mahdollisuuden marginaalisille näkökulmille ja kertomuksille. Tässä tutkielmassa tarkastellaan "meidän Eurooppaamme" monista eri näkökulmista, mukaan lukien kirjoittajan mitä suurimmassa määrin partikularistinen näkökulma.

W